Algemene voorwaarden Epoxy Vloeren EU

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van onze producten en de uitvoering van onze werkzaamheden, ongeacht tegenstrijdige bepalingen op bestelbonnen of andere documenten afkomstig van de koper of opdrachtgever. Onze overeenkomsten betreffen een overeenkomst tot opdracht.

 2. Onze offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief BTW of andere belastingen, tenzij anders vermeld.

 3. Ontvangen bestellingen, zowel direct als via onze agenten, vertegenwoordigers of andere personeelsleden, zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door een bevoegde vertegenwoordiger.

 4. Bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die geldig zijn op de datum van de bestelling.

 5. De opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend. De koper of opdrachtgever kan deze termijnen niet gebruiken om de producten of werkzaamheden te weigeren, schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden.

 6. Gevallen van overmacht en overheidsmaatregelen geven ons het recht om de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Hieronder vallen onder andere oorlog, mobilisatie, oproer, machinebreuk, brand en alle oorzaken die een normale levering van grondstoffen, brandstoffen en voorraden voor ons of onze leveranciers belemmeren.

 7. In geval van veranderingen in de toestand van de koper of opdrachtgever, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, gerechtelijk akkoord of liquidatie van bezittingen, opschorting van betalingen, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, garanties te eisen of het resterende deel te annuleren.

 8. Indien de koper of opdrachtgever weigert de bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, beschouwen wij de overeenkomst na een schriftelijke ingebrekestelling na acht dagen als ontbonden voor het niet-afgenomen gedeelte. In dergelijke gevallen hebben wij recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan een derde van de prijs van het niet-afgenomen gedeelte, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

 9. Het transport van de producten is altijd voor risico van de koper of opdrachtgever, zelfs als het transport door ons wordt uitgevoerd of georganiseerd. Klachten die voortvloeien uit het transport van de gekochte artikelen worden niet in behandeling genomen.

 10. Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de factuur of, indien betaald met een cheque of wisselbrief, tot de incassering ervan. Bij gedeeltelijke leveringen en afzonderlijke betalingen blijven de goederen ons eigendom totdat de volledige bestelling is betaald. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, mag de koper deze niet bezwaren of in pand geven. Indien er beslag wordt gelegd op de goederen door een derde partij, dient de koper ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De koper ziet af van zijn recht van natrekking.

 11. De opdrachtgever verplicht zich om ervoor te zorgen dat: a) de werken onmiddellijk kunnen beginnen op de afgesproken tijd; b) bij binnenwerken, de ruimtes waterdicht en tochtvrij zijn en een minimumtemperatuur van 10°C (bodemtemperatuur) hebben; c) bij buitenwerken die alleen bij droog weer kunnen worden uitgevoerd, een overkapping wordt geïnstalleerd op zijn kosten; d) de ondergrond schoon, vetvrij en droog is (maximaal 2,5% vocht); e) gratis water, elektriciteit (220V/380V/32 Ampère), voldoende verlichting en verwarming beschikbaar worden gesteld; f) indien nodig, verticaal transport van materialen en personeel mogelijk is en gratis steigers en/of installaties worden verstrekt; g) er een container voor afval of lege verpakkingen aanwezig is op zijn kosten; h) de ruimtes vrij zijn en er op dat moment geen andere bedrijven werkzaam zijn; i) alle nodige ondersteuning beschikbaar is op zijn kosten; j) voldoende maatregelen zijn genomen om stof en geurhinder te voorkomen.

 12. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, behouden wij het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan alle verplichtingen is voldaan, zelfs als de werkzaamheden al zijn begonnen. Als de opdrachtgever na een schriftelijke ingebrekestelling na acht dagen nog steeds in gebreke blijft, hebben wij het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In een dergelijk geval hebben wij recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan een derde van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

 13. De vloer mag pas betreden worden na goedkeuring van de aannemer of na een tijdstip zoals bepaald in onze offerte.

 14. Als de opdrachtgever op eigen verzoek of door eigen toedoen de werkzaamheden laat stilleggen of onderbreken, wordt de overeengekomen uitvoeringstermijn automatisch verlengd met een gelijke periode. We behouden ons het recht voor om een stagnatievergoeding te vragen voor elke dag vertraging.

 15. Alle geleverde producten of uitgevoerde werken worden geacht door de koper of opdrachtgever te zijn aanvaard bij levering of voorlopige oplevering. De koper of opdrachtgever moet de producten of uitgevoerde werken onmiddellijk onderzoeken op mogelijke zichtbare gebreken. We wijzen erop dat het feit dat bijvoorbeeld bij een Epoxy gietvloer de ondergrond enigszins zichtbaar kan zijn door de geringe dikte van de bekleding, niet als zichtbaar gebrek wordt beschouwd. Evenzo worden wolkachtige vlekken en krassen als gevolg van het vloeien en schuren van het materiaal niet beschouwd als zichtbare gebreken. Klachten over zichtbare gebreken moeten, als er geen voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, binnen vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende brief bij ons worden ingediend, op straffe van verval.

 16. Bij betonvloeren kunnen bepaalde zaken vanwege de aard van het product niet als zichtbare gebreken worden beschouwd, zoals krimpscheuren en markeringen op de randafwerking. Deze opsomming is niet uitputtend. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de betonvloer door regen of vorst.

 17. De aannemer moet de klant grondig informeren over de risico’s van buitenwerkzaamheden bij zware weersomstandigheden.

 18. Wij bieden een garantie voor verborgen gebreken op de geleverde producten onder dezelfde voorwaarden als de garantie gegeven door onze fabrikant of leverancier. Onder voorbehoud van eventuele afwijkende overeenkomsten bieden wij ook een garantie voor verborgen gebreken in de door ons uitgevoerde werken, zoals scheuren, barsten en loskomen, gedurende een periode van twee jaar vanaf de voorlopige oplevering van de werken, zoals bepaald in dit artikel. De garantie is NIET van toepassing als de geconstateerde scheuren, barsten of loskomen worden veroorzaakt door de bestaande ondergrond, overmatige belasting, ongeschikt gebruik, wijzigingen door de opdrachtgever of als deze binnen de toegestane normen vallen. Als gebreken worden geconstateerd, moet de opdrachtgever ons binnen vijf werkdagen na ontdekking hiervan schriftelijk op de hoogte stellen per aangetekende brief, op straffe van verval. Onze garantie is in ieder geval beperkt tot het herstel van de gebrekkige werken, met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding, inclusief gederfde winst, geleden verlies of verminderde waarde.

 19. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. Bij het afsluiten van een verkoop- of aannemingsovereenkomst is een voorschot van één derde van het totale verkoop- of aannemingsbedrag (inclusief BTW) verschuldigd. Bij niet-betaling op de vervaldag vervalt elke toegestane korting en worden van rechtswege, zonder ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet (7%) vermeerderd met 3 punten aangerekend. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Daarnaast wordt het openstaande factuurbedrag op de vervaldag van rechtswege verhoogd met 15% voor het deel tot €12.500, met 7,5% voor het deel tussen €12.500 en €25.000, en met 2,5% voor het deel boven €25.000, met een minimum van €65 als forfaitaire schadevergoeding. De verzending van de factuur wordt bewezen aan de hand van het uitgaande factuurboek en/of de opname in de periodieke BTW-aangifte.

 20. Uitdrukkelijk arbitragebeding: Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie belast met de aanstelling van scheidsrechters die bevoegd zijn elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst definitief te beslechten volgens haar werkingsreglement, dat kosteloos kan worden verkregen bij Epoxy Vloeren EU. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

Vraag een offerte aan

Scroll naar boven